Naše produkty

ladvoda2.jpg
Pri svojej práci zaručujeme profesionalitu a dodržiavanie etických zásad vo vzťahu ku klientom, respondentom a ďalším zainteresovaným partnerom. Na dobrej vlne.

Naše produkty

Výsledkom našich prieskumov a sociologických výskumov sú produkty, v ktorých plne zohľadníme vaše predstavy a požiadavky:

 

  • výskumné správy (alebo / aj extrakty použiteľné do vašich textov, reportov, letákov, sloganov)
  • kvalitatívne sondy
  • sociálne analýzy
  • prípadové štúdie
  • situačné mapy (aktuálny stav skúmaného problému)
  • príbehy (etnografie, life stories, story telling)
  • hodnotenia (hodnotiace správy, dopadové štúdie, SWOT a cost benefit analýzy, komparatívne štúdie v rôznych oblastiach - firemných / verejných / zahraničných politík, atď.)
  • e-riešenia pre prieskumy a monitoring-y (online, SMS)
  • firemné stratégie v oblasti spoločenskej zodpovednosti, filantropie, sponzorstva, či tzv. equality planning (plánovania rovnosti), a pod.
  • poradenstvo v oblasti marketingového a sociálneho výskumu, vzťahov s verejnosťou