Naše metódy

voda.jpg
Pri svojej práci zaručujeme profesionalitu a dodržiavanie etických zásad vo vzťahu ku klientom, respondentom a ďalším zainteresovaným partnerom. Na dobrej vlne.

Naše metódy

Kvalitatívny výskum
Kvalitatívny výskum je vhodný pre skúmanie každej témy. Popisuje kauzalitu javu, skryté prejavy správania a konania ľudí (respondentov) ako sú motivácie, hodnotové orientácie a postoje.

Realizuje sa zväčša na malej vzorke respondentov zostavenej podľa výberových kritérií. Základnými metódami získavania kvalitatívnych dát sú individuálne a skupinové rozhovory, zúčastnené (napr. mystery shopping) a nezúčastnené pozorovanie (napr. monitoring). Konkrétne - hĺbkové face to face rozhovory, životné príbehy (life story approach, oral history), skupinové diskusie (focus group). Prebiehajú podľa na mieru šitého scenáru, ktorý môže mať neštrukturovanú, semi-štrukturovanú alebo štrukturovanú podobu.

Prednosťami kvalitatívneho výskumu je popri nižších finančných nákladoch (v porovnaní s kvantitatívnymi výskumami) neskreslené a autentické poznanie výseku reality, ktoré má strategický význam pre dobré rozhodnutia firiem, verejných a súkromných organizácií.

Výskum založený na sekundárnej analýze dát
Výskum založený na sekundárnej analýze dát sprostredkúva poznanie témy na základe dostupných výskumných kvantitatívnych, kvalitatívnych dát a ďalších zdrojov na Slovensku i v zahraničí. Druhotné analýzy umožňujú sledovať vybraný problém v čase a z rôznych metodologických hľadísk. Tvoria bežnú prax úspešných manažérov, akademikov a analytikov pri poznávaní relevantného kontextu, popisovaní vývojových trendov, identifikovaní kľúčových otázok záujmu.

Kvantitatívny výskum
Kvantitatívny výskum popisuje skúmaný jav, ktorý je možné sledovať na veľkej vzorke, preto využíva anketu, dotazník. Takto nazbierané – zväčša štandardizované dáta (respondent si vyberá z daných možností odpovedí) sa spracúvajú štatistickými postupmi, preto je dôležité, aby čísla mali vysokú výpovednú hodnotu. V Krajinke postupujeme tak, že najskôr výskumnú tému analyzujeme a rámcujeme. S výsledkom rámcovania témy oboznámime klienta. Problém následne naformulujeme do otázok (otvorených, uzavretých, polouzavretých) a realizujeme predvýskum tak, aby sme pri realizácii výskumu na veľkej vzorke mali istotu, že otázky sú naformulované správne a naplnia stanovené výskumné ciele. Pri zbere aj analýze dát používame niekoľkostupňové kontrolné mechanizmy.

Kvantitatívny výskum poskytuje rýchle odpovede, i keď sú pomerne drahé. Najsilnejšia stránka tohto typu výskumu je reprezentatívnosť zistení. Ak je sledovaná aj validita (platnosť) a reliabilita (spoľahlivosť) výskumu, je nezameniteľnou marketingovou metódou pri zorientovaní sa v správaní veľkého počtu ľudí, napr. zákazníkov, alebo voličov.